konkurs na asystenta WL reżyseria

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta na czas określony w dziedzinie sztuk teatralnych – kierunek reżyseria specjalność reżyseria teatru lalek

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz: 

 1. posiadające tytuł magistra

 2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo reżyserem teatru lalek

 3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej z dziedziny teatru lalek.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata

 2. życiorys

 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. odpis dyplomu

 5. list referencyjny

 6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym

 7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta

 8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 września 2017 r.

 

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.