konkurs na adiunkta WL historia teatru

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim Filii we Wrocławiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych do prowadzenia przedmiotów „dramaturgia i historia teatru lalek,” „ historia teatru i dramatu”, „prawo autorskie”

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) i posiadające :

1) minimum stopień naukowy doktora,                                                                                   2) znaczący dorobek naukowy oraz dydaktyczny,                                                                       3) pozytywne opinie o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo-dydaktycznej zebrane w trakcie przewodu na stopień naukowy,                                                                                            4) kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta winien wykazać się także znajomością dokonań środowiska teatru lalek.

Osoby zainteresowane winne złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:

1. podanie kandydata                                                                                                                            2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                                          3. odpis dyplomu ukończenia studiów                                                                                                          4. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji                                                                 5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 kryteriów kwalifikacyjnych                       6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku adiunkta                                                         7. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 września 2017 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.