konkurs na adiunkta gra marionetką

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w dziedzinie sztuk teatralnych do prowadzenia przedmiotów: gra aktorska marionetką, małe formy teatralne 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) i posiadające : 

 1. minimum stopień naukowy doktora lub doktora sztuki

 2. znaczący dorobek artystyczny bądź naukowy oraz dydaktyczny,

 3. pozytywne opinie o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo-dydaktycznej zebrane w trakcie przewodu na stopień naukowy ,

 4. kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta winien być czynnym zawodowo aktorem lub reżyserem.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty: 

 1. podanie kandydata

 2. życiorys

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów

 5. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji

 6. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 kryteriów kwalifikacyjnych

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku adiunkta

8. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 września 2017 r.

 

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.